Thứ sáu, 22 Tháng 5 2020 09:17

Thành tích

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Năm 2009: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1020/QĐ-TTg ngày 02/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

- Năm 2010: Huân chương lao động hạng III (Quyết định số 1111/QĐ-CTN, ngày 18/7/2011 của Chủ tịch nước).

- Năm 2011:

+  Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng ( Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng);

+ Bằng khen của Bộ Y tế ( Quyết định số 559/QĐ-BYT ngày 22/02/2012 của Bộ Y tế ).

- Năm 2013: Bằng khen của Bộ Y tế (Quyết định số 673/QĐ-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế ).

- Năm 2014:  Cờ thi đua (Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 10/03/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

- Năm 2015:

+ Bằng khen Bộ Y tế (Quyết định số 6653/BYT ngày 07/11/2016 của Bộ Y tế).

+ Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

- Năm 2016:

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 15/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Cờ thi đua (Quyết định số 594/QD-BYT ngày 24/02/2017 của Bộ Y tế).

- Năm 2017: Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

- Năm 2018: Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 19/03/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Lâm Đồng