Tin tức

Tin tức

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT CĂN CƯỚC

Additional Info

  • mota Luật Căn cước năm 2023 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 27/11/2023 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 46), gồm 07 chương, 46 điều, quy định về: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Thứ sáu, 10 Tháng 5 2024 02:11
Page 1 of 3

Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Lâm Đồng