Hợp đồng - Phân công hướng dẫn thực hành cấp CCHN

Hợp đồng - Phân công hướng dẫn thực hành cấp CCHN (1)

Hợp đồng - Quyết định phân công hướng dẫn thực hành cấp CCHN

HỢP ĐỒNG THỰC HÀNH

195 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Thị Huế

262 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Lê Mỹ Linh

242 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Đặng Văn Quang

269 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Ngọc Lan Hương

282 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Lưu Thị Kiều Oanh

275 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Huy Phương

281 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Bùi Thị Bích Vân

356 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Hồ Thị Hoàng Anh

536 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Trần Lê Khôi

313 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Trần Hồng Nhung

314 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Lâm Quế Anh

397 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh -Nông Thị Đào

396 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Văn Khánh

631 Hợp đồng thực hành (Lê Công Hai)

667 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Đoàn Đăng Khoa

792 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Trịnh Thị Thu Như

20 Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Trần Thế Minh Trí

57 Quyết định phân công người hướng dẫn thực hành - Trần Lê Khôi

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

34. Quyết định phân công người hướng dẫn thực hành - Nguyễn Hoàng Oanh

88 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Lê Mỹ Linh

98 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  -Bùi Thị Bích Vân

109 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Lâm Quế Anh

90 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Ngọc Lan Hương

91 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Huy Phương

50 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Thị Huế

85 QĐ Vv tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Đặng Văn Quang

99 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Lưu Thị Kiều Oanh

108 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Trần Hồng Nhung

122 QĐ Vv tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Hồ Thị Hoàng Anh

132 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nông Thị Đào

181 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  -Phạm Ngọc Duy

131 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Văn Khánh

166 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  -Vũ Văn Hài

209 Quyết định phân công người hướng dẫn thực hành (Lê Công Hai)

200 QĐ về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  -Dương Đình Dũng

191 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Trọng Thức

224 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Đoàn Đăng Khoa

245 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Nguyễn Văn Đại

264 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - K'Rèn

271 QĐ Vv tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Trịnh Thị Thu Như

02 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Đoàn Thị Ngọc Ánh

03 QĐ Vv tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Trần Thế Minh Trí-Signed

 66 QĐ Vv tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Trần Ngọc Mạnh

 65 QĐ Vv tiếp nhận và phân công người hướng dẫn thực hành  - Hoàng Trọng Nghĩa

Thứ ba, 14 Tháng 11 2023 02:14

Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Lâm Đồng